FC Lahden asialla . net — website of FC Lahden asialla Ry

FC Lahden Asialla Ry:n säännöt

FC Lahden Asialla ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on FC Lahden Asialla ja sen kotipaikka on Lahti.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea aatteellisesti lahtelaista edustusjalkapalloa, valvoa lahtelaisten jalkapallokannattajien yleisiä ja yhteisiä etuja, sekä parantaa jalkapalloilun yleisiä olosuhteita Lahdessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tiedotustoimintaa, seuraa lahtelaisen jalkapalloilun kehitystä ja tekee tähän liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja sekä järjestää keskustelutilaisuuksia, retkiä, juhlia ja muuta samantapaista toimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä, sekä järjestää maksullisia huvitilaisuuksia, arpajaisia ja muita samantapaisia tilaisuuksia, sekä ylläpitää kahvilaravintolatoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa. Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen yksityinen luonnollinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt, ja suorittaa vuosittaisen jäsenmaksun. Kannatusjäseneksi voi liittyä sekä yksityinen luonnollinen henkilö, että rekisteröity yhdistys tai oikeuskelpoinen yhteisö. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Jäsenmaksu ja kannatusjäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuosittaisen jäsenmaksun ja kannatusjäsenten kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, 2-6 muuta varsinaista jäsentä ja 2-4 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille tammikuun 31. päivään mennessä. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle helmikuun 27. päivään mennessä, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalishuhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii tai mikäli hallitus katsoo siihen olevan aihetta. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksissa puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11. Yhdistyksen varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) kokouksen avaus
2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskija
3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) hyväksytään kokouksen työjärjestys
5) vahvistetaan yhdistyksen toimintakertomus
6) vahvistetaan yhdistyksen tilinpäätös
7) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
8) käsitellä muut mahdolliset asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) kokouksen avaus
2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskija
3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) hyväksytään kokouksen työjärjestys
5) vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle
6) vahvistetaan talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle
7) vahvistetaan jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
8) valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle kalenterivuodelle
9) valitaan hallituksen muut jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi
10)valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä tarkastamaan yhdistyksen seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.
11)käsitellä muut mahdolliset asiat

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa sen varat jaetaan yhdistyksen päämäärien mukaisen toimintaan purkamisesta päättävän kokouksen päätösten mukaisesti.